Meedenken en meebeslissen door ouders is een gewone zaak op scholen. Daardoor is het onderwijs (en met name de besluitvorming) democratischer en kunnen ouders ‘in de keuken’ van de school kijken. Dit meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld in de ‘Wet Medezeggenschap Onderwijs’, die bepaalt dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn.

Wat doet de MR?

De belangrijkste taak van de MR is het behartigen van de belangen van de ouders, de leerlingen en het personeel. Dit kan onder andere betrekking hebben op de identiteit, de besteding van de financiële middelen, het schoolplan, de veiligheid op en rond de school, het personeelsbeleid en de inzet van de formatie. Samen met de directie zetten we ons in voor kwalitatief goed onderwijs, binnen een plezierige en transparante organisatie voor ouders, leerlingen en het personeel. Dit doen we door met een positief kritische houding voorstellen van de directie en het bestuur te bespreken en indien nodig ook zelf met initiatieven te komen.

Wat zijn de rechten van de MR?

Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het zogenaamde adviesrecht. Dat wil zeggen dat zij het schoolbestuur, al dan niet via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen.

Voor een aantal andere zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen. Daarnaast kan de MR ook nog gebruik maken van het initiatiefrecht. Dat wil zeggen dat de MR zelf met voorstellen kan komen over onderwerpen die de school aangaan. Voor welke onderwerpen wat geldt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs .

Hoe wordt u door de MR vertegenwoordigd?

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel van de Brede School. De MR verneemt graag uw mening en betrekt deze in de gesprekken met de school.

Hoe kunt u contact opnemen met de MR?

Met vragen of reacties kunt u individuele MR-leden persoonlijk benaderen.. Uw reacties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. De MR behandelt alleen vragen en meningen die van algemene aard zijn. Specifieke leerling- en groepsgerelateerde vragen kunnen het beste aan de betreffende leerkracht of directie van de school worden gesteld.

Wie zitten er in de MR?

De MR leden zijn ouders van leerlingen en personeelsleden van onze school. Vertegenwoordigers van de ouders zijn Myrthe Beijes en Ingeborg Behrens. Vertegenwoordigers van het personeel zijn Jorieke Verhoeven en Mirijam Schagen.

Wanneer vergadert de MR?

De MR vergadert ca. 1 keer per 8 weken tijdens het schooljaar.