Handelingsgericht werken met groepsplannen

Op de Brede School Overdinkel werken we zowel ‘handelingsgericht’ als ‘opbrengstgericht’. Dat zijn mooie termen, maar wat zegt dat nou? Het houdt in dat we in elke groep voor de kernvakken werken met een groepsplan. De leerkracht beschrijft hierin met welke instructiegroepen de leerkracht werk en hoe er gewerkt wordt aan de doelen voor die periode. Dit plan vormt de basis van waaruit de leerkracht werkt in de klas en hoe instructie zo passend mogelijk geboden wordt. Er wordt gekeken naar de mate waarin de kinderen doelen beheersen, maar ook de manier waarop zij zich deze doelen het beste eigen kunnen maken. De leerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen dagelijks middels notities in de groepsmap en evalueert minimaal 2 keer per periode in het groepsplan.

Hoe ziet dat eruit in de klas?

Kinderen die de stof al beheersen of snel oppakken krijgen een korte instructie en gaan dan de slag. Er is een groep kinderen die de reguliere instructie krijgt, deze kinderen zitten goed op niveau. Daarnaast is er nog een groep kinderen die meer instructie nodig heeft om de stof te begrijpen en te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld een extra uitleg zijn, een keer extra oefenen of even helpen bij het opstarten van het werk. Wat deze kinderen precies nodig hebben, wordt beschreven in het groepsplan. In dit groepsplan wordt benoemd wat de doelen zijn voor alle kinderen, hoe daaraan wordt gewerkt en wat er wordt aangeboden. De aanpak wordt na een periode gecheckt en geëvalueerd. De kinderen die een extra instructie nodig hebben, krijgen na een les extra aandacht in de vorm van een herhaalde of extra instructie en begeleiding. De kinderen die de basisstof al beheersen of snel oppakken bieden we uitdagende leerstof aan in de vorm van verdiepende of verbredende opdrachten.

Intern begeleider

Wanneer u als ouder uw zorgen omtrent de ontwikkeling uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Zij/ hij maakt het kind de gehele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van uw kind in de groep. Soms zijn er vragen waar ook de leerkracht niet meteen een antwoord op heeft. In deze gevallen zal de leerkracht de vraag neerleggen bij Mirijam Schagen, de intern begeleider op onze school. Zij is, naast lokatieleider ook het algemene aanspreekpunt aangaande zorg en zorgleerlingen. Wanneer het nodig is, zal zij ook aansluiten bij gesprekken.